Nowe standardy raportowania ESG już w 2024 roku

Rok 2023 przyniósł rewolucję w podejściu do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) w Unii Europejskiej. W styczniu tego roku weszła w życie unijna Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), stanowiąca kamień milowy w zakresie raportowania ESG (Environmental, Social, and Governance). Nowe przepisy mają na celu poszerzenie zakresu informacji udostępnianych przez firmy, w tym informacji dotyczących ochrony środowiska, relacji społecznych i zarządzania korporacyjnego.

Najważniejszą zmianą jest konieczność raportowania szerokiego zakresu informacji, obejmującego m.in. emisje gazów cieplarnianych, polityki zatrudnienia, działania związane z różnorodnością oraz inne kluczowe aspekty. Dyrektywa CSRD nakłada obowiązek przygotowania raportów ESG na duże podmioty zatrudniające co najmniej 500 pracowników i spełniające określone kryteria finansowe. Pierwsze raporty według nowych standardów będą musiały być opublikowane w roku 2025 za rok 2024.

Stopniowe wprowadzanie obowiązków

Dyrektywa CSRD zakłada stopniowe wprowadzanie obowiązku raportowania ESG w kolejnych latach, dla różnych kategorii przedsiębiorstw. Rok później po rozpoczęciu raportowania dużych podmiotów, obowiązek raportowania informacji związanych z zrównoważonym rozwojem obejmie pozostałe duże spółki. W tym przypadku chodzi o wszystkie firmy, które spełnią przynajmniej dwa z trzech kryteriów: zatrudniają ponad 250 pracowników, mają sumę bilansową przekraczającą 85 milionów złotych lub osiągnęły roczne przychody przekraczające 170 milionów złotych. Kolejnym etapem będą małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, które opublikują raporty ESG za rok 2026 (opublikowane w roku 2027).

Szczegółowe wskaźniki ESG

Raporty ESG będą musiały uwzględniać aż 1200 różnych wskaźników, z czego 300 z nich będzie obowiązkowych dla wszystkich firm podlegających dyrektywie. Pozostałe wskaźniki będą zależne od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Ten obszerny raport nie tylko ma być zrozumiały dla zarządu, ale także dla kontrahentów, instytucji finansowych, pracowników, związków zawodowych i lokalnych społeczności.

Wyzwania i perspektywy

Wprowadzenie obowiązkowego raportowania ESG ma na celu zwiększenie transparentności działań przedsiębiorstw. Inwestorzy, klienci i inne interesariusze zyskają dostęp do bardziej szczegółowych informacji na temat wpływu firmy na środowisko, społeczeństwo oraz jej zasad zarządzania. To nie tylko spełnienie wymogów ustawowych, ale również szansa na budowanie pozytywnego wizerunku i wartości firmy.

Podsumowanie

Wprowadzenie zmian związanych z raportowaniem ESG nie tylko spełni oczekiwania ustawowe, ale także pomoże firmom osiągnąć cele klimatyczne i zbudować trwałe zaufanie swoich interesariuszy. To właśnie w tym kontekście raportowanie niefinansowe staje się kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju dla nowoczesnych firm.

Dla tych, którzy chcą zgłębić temat szczegółowo, E-Izba przygotowała raport „ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE”, który zawiera dodatkowe informacje m.in. na temat wpływu wprowadzenia dyrektywy CSRD na sektor e-commerce. Raport ten jest cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorstw dążących do zrozumienia nowych standardów i dostosowania się do wymogów zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej E-Izby: https://eizba.pl/cyfrowa-baza-wiedzy/kategorie/skrocone-wersje-badan-i-raportow/  

Źródło: Raport „ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE”, Izba Gospodarki Elektronicznej

Powrót