Scoring ESG: Reorientacja biznesu na nowe wyzwania

ESG (Environmental, Social, Governance) to termin, który zyskuje coraz większe znaczenie w ocenie zrównoważonego rozwoju i etycznych praktyk biznesowych. Ocenia on trzy kluczowe obszary działalności firm: wpływ na środowisko, odpowiedzialność społeczną oraz zarządzanie korporacyjne. Scoring ESG dostarcza inwestorom, interesariuszom i konsumentom cennych informacji dotyczących zaangażowania przedsiębiorstw w odpowiedzialne praktyki biznesowe i przewiduje się, że w nadchodzących latach będzie on miał istotny wpływ na krajobraz korporacyjny.

 Rozwój znaczenia scoringu ESG wynika z rosnących obaw dotyczących zmian klimatycznych, nierówności społecznych oraz etycznego zarządzania. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że zrównoważone i odpowiedzialne praktyki biznesowe są korzystne nie tylko dla społeczeństwa i środowiska, ale również dla długoterminowej wydajności finansowej. Poprzez uwzględnienie czynników ESG w procesach inwestycyjnych, dążą oni do wspierania firm, które zgodne są z ich wartościami oraz minimalizują potencjalne ryzyka związane z niezrównoważonymi praktykami.

 Scoring ESG ocenia różne aspekty działalności przedsiębiorstw. Kryteria dotyczące środowiska oceniają wysiłki firmy w redukcji emisji dwutlenku węgla, oszczędzaniu zasobów naturalnych oraz dbaniu o ekosystemy. Odpowiedzialność społeczna uwzględnia politykę firmy w zakresie etyki pracy, zatrudnienia, relacji z dostawcami oraz społecznością lokalną. Natomiast zarządzanie korporacyjne analizuje strukturę zarządu, transparentność, jakość raportowania i strategie związane z długoterminowym sukcesem firmy. ESG będzie dotyczyć różnych podmiotów, zarówno dużych korporacji działających globalnie, jak i mniejszych firm oraz sektora finansowego. Wdrażanie zasad ESG staje się powszechne nie tylko wśród przedsiębiorstw, ale także w instytucjach finansowych, takich jak banki, fundusze inwestycyjne czy ubezpieczyciele. Tym samym banki będą mogły odmawiać udzielenia kredytu na inwestycje nadmiernie obciążające środowisko naturalne czy dla firmy, która nie raportuje śladu węglowego.

Ponadto coraz większe znaczenie przywiązuje się do ESG także w sektorze publicznym, gdzie instytucje rządowe i samorządowe starają się być przykładem w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. W rezultacie scoring ESG staje się ważnym narzędziem dla wszystkich zainteresowanych oceną i porównywaniem praktyk biznesowych pod kątem zrównoważonego rozwoju i etyki, a jego wpływ na sposób prowadzenia biznesu będzie coraz bardziej widoczny w najbliższych latach.

Źródła:
https://www.esginfo.pl/co-to-jest-esg/

Powrót